PavoZorg

In- en exclusiecriteria

Inleiding

PavoZorg wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren aan haar bewoners. Over het algemeen kunnen alle hulpvragers bij ons terecht. Onze hulp richt zich vooral op mensen boven de 60 jaar. Er zijn echter grenzen aan de hulpverlening binnen PavoZorg. Om de eerdergenoemde verantwoorde en kwalitatieve zorg te kunnen waarborgen heeft PavoZorg de keus gemaakt om specifieke hulpvragen te verwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.


In dit protocol wordt beschreven op welke doelgroepen PavoZorg zich richt en welke uitsluitingscriteria hierbij gelden.

Doel
Randvoorwaarden bieden voor het leveren van veilige en verantwoorde zorg aan onze bewoners.

Toepassingsgebied
Alle locaties van PavoZorg.

Algemeen
PavoZorg biedt haar bewoners passende en veilige zorg op alle locaties, voor zowel permanent wonen als overbruggingszorg. Dat betekent dat – hoe zwaar de zorgbehoefte ook wordt – de (tijdelijke) bewoner op de locatie kan blijven wonen of verblijven, mits medisch- en/of verpleegkundige zorg op een verantwoorde en veilige manier kan worden gegeven.

Inclusiecriteria
Senioren met een zorgvraag zijn welkom om te komen wonen of revalideren binnen een locatie van geacht levensbeschouwing/geloof of cultuur.
Iemand kan bij ons komen wonen onder de volgende voorwaarden:

 • Er is een WLZ-indicatie ZZP 4,5 of 6 in VPT (Volledig Pakket Thuis) afgegeven door het CIZ.
  Bij een WLZ-indicatie ZZP 7 of 8 zal inhoudelijk goed gekeken worden of de zorgzwaarte uitvoerbaar is binnen de mogelijkheden van de locatie.
  In alle gevallen is het is onvoldoende als een indicatie is aangevraagd; de indicatie moet daadwerkelijk zijn uitgegeven.
 • Er is afstemming geweest met de huidige huisarts. Voor opname dient de huisarts/SO akkoord te geven.
  Bij eventuele overdracht/wisseling van huisarts i.v.m. het ziektebeeld of omdat eigen huisarts geen visite kan draaien op de locatie (vaak vanwege afstand) is dit voor opname geregeld.
 • Voor overbruggingszorg gelden zijn de bovenstaande voorwaarden ook van toepassing.

Exclusiecriteria
In de volgende situaties kunnen wij een bewoner niet opnemen of kan een bewoner niet bij ons blijven wonen:

 • Er is geen geldige WLZ-indicatie van het CIZ.
 • Bewoner/contactpersoon gaat niet akkoord met de voorwaarden uit de zorg- en dienstverleningsovereenkomst;
 • Bij complexe zorgvragen met o.a. psychiatrische- of verslavingsproblematiek als voorliggend probleem;
 • Indien, bij opname, complexe verpleegtechnische handelingen uitgevoerd moeten zoals beademing, canule en intraveneuze voeding;
 • Bij zodanig dwaalgedrag (weg willen) dat de veiligheid van de bewoner niet gegarandeerd kan worden;
 • Bij ernstige gedrags- en/of agressieproblematiek.
 • Wanneer de veiligheid van de bewoner of zijn/haar omgeving in het geding komt, ondanks intensieve verzorging en begeleiding.
 • Als, vanwege vergevorderde dementie, een gesloten woonsetting noodzakelijk is.
 • Bij veranderingen/ontwikkelingen in het ziektebeeld van een bewoner, zal er en gesprek plaatsvinden. Dit wordt ook besproken bij intakegesprek. Als de zorg die PavoZorg kan bieden niet meer toereikend is voor de zorgbehoefte, zal PavoZorg de bewoner en diens naasten helpen met het zoeken van een andere, beter passende, woonplek.

In overleg met de locatiemanager, de behandelend arts en in samenspraak met de bewoner/vertegenwoordiger wordt bij bovenstaande situaties altijd gezocht naar een meer passende omgeving.

Werkwijze
De locatiemanager checkt bij aanmelding of de bewoner opgenomen kan worden volgens de in- en exclusiecriteria. Voor bewoners zijn deze criteria te vinden op de website van PavoZorg.

De locatiemanager overlegd met de huisarts of wij (gezamenlijk) de zorg kunnen leveren.

Er wordt alleen opgenomen bij akkoord van de huisart. De huisarts kan altijd de SO raadplegen met vragen of advies.

Mocht tijdens opname blijken dat de veiligheid van de bewoner of zijn omgeving in het geding komt, vormen deze criteria het uitgangspunt voor het gesprek.